Granty

W ramach Projektu można aplikować o wsparcie finansowe w wysokości do 80 000,00 zł, jak również wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Wsparcie takie otrzyma co najmniej 15 podmiotów funkcjonujący w systemie ochrony zdrowia, które zawarł kontrakt z NFZ na prowadzenie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W ramach grantów można finansować wyłącznie koszty osobowe – wynagrodzenia dodatkowego personelu w ośrodkach I poziomu referencyjnego. Co do zasady, powinny być to koszty zaangażowania dodatkowego psychoonkologa czy psychologa, przeprowadzających analizy potrzeb i świadczących wsparcie dla rodzin oraz koszty wynagrodzenia edukatora szkolącego z „Modelu DOM” przedstawicieli środowiska lokalnego.

Jednemu grantobiorcy można przyznać wyłącznie 1 grant.

ZŁÓŻ WNIOSEK O GRANT

Grant DO 80 000 PLN może otrzymać:

–  podmiot funkcjonujący w systemie ochrony zdrowia, który zawarł kontrakt z NFZ na prowadzenie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży).

który jednocześnie :

– wykorzystuje innowację w swojej działalności na rzecz rodzin -opiekunów dzieci z chorobą nowotworową , otwarty na nowe działania i charakteryzujący się otwartością na zmianę oraz systemowym podejściem do jej wprowadzenia.

–  posiada pod opieką (w momencie składania wniosku o przyznanie grantu) co najmniej dwie rodziny z dzieckiem chorym onkologicznie lub zidentyfikował (w momencie składania wniosku o przyznanie grantu) co najmniej dwie takie rodziny, które mogłyby zostać objęte wsparciem.