15 Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży,
otrzymuje w ramach projektu wsparcie finansowe,
merytoryczne i organizacyjne.

Sprawdź jak pomagamy

Działania realizowane
przez Ośrodki w ramach przyznanego grantu:

Działania realizowane
przez Ośrodki w ramach przyznanego grantu:

Działania przygotowawcze:

a. poinformowanie o projekcie i zaproszenie do współpracy instytucji i osób zainteresowanych poznaniem „Modelu DOM”, które następnie mogłyby wdrożyć poznane metody w swojej codziennej pracy z pacjentami i ich rodzinami;

b. nawiązanie kontaktu z placówką medyczną prowadzącą leczenie onkologiczne dzieci – dyrektor szpitala, kierownik kliniki, psycholog lub psychoonkolog szpitalny – niezbędne w celu prowadzenia analizy potrzeb i i wspierania rodzin z dziećmi w momencie przebywania na oddziale szpitalnym, a także w celu dalszego propagowania „Modelu DOM” przez szpital.

c. wybór edukatora zapewniającego przeszkolenie z Modelu DOM – najpierw dla zespołu roboczego, następnie dla środowiska lokalnego – szczegóły poniżej.

Bezpośrednie wsparcie rodzin:

a. rekrutacja rodzin – przygotowanie kryteriów wyboru rodzin objętych wsparciem i zakwalifikowanie ich do wsparcia (we współpracy ze szpitalem);

b. analiza potrzeb rodzin w oddziale szpitalnym przeprowadzona przez specjalistów: diagnoza wstępna i pogłębiona diagnoza stworzenie Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW);

c. prowadzenie wsparcia dla rodzin, głównie przez psychologa, który powinien mieć doświadczenie w pracy z pacjentem onkologicznym, zgodnie z IPW i z założeniami modelu, w szpitalu lub w domu, we współpracy z psychologiem szpitalnym oraz środowiskiem lokalnym (doradztwo, psychoedukacja etc.);

w materiałach przygotowanych przez autorów innowacji wskazano katalog narzędzi wraz z dodatkowymi wskazówkami, które mogą być wykorzystane na etapie działań określonych w  etapie Działań w środowisku lokalnym (punkty a i b)

Działania w środowisku lokalnym:

a. przygotowanie z zakresu „Modelu DOM” przedstawicieli środowiska lokalnego, którzy następnie mogliby wdrożyć poznane metody w swojej codziennej pracy z pacjentami i ich rodzinami – np. psychologów, pedagogów, psychoterapeutów z placówek świadczących pomoc psychologiczną czy pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie czy organizacji pozarządowych specjalizujących się we wsparciu rodzin z problemami onkologicznymi;

b. wsparcie w obszarze edukacji – np. warsztat dla Rad Pedagogicznych, zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, konsultacje indywidualne prowadzone przez psychologa dla nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych w zakresie wsparcia ucznia z chorobą onkologiczną; w materiałach przygotowanych przez autorów innowacji wskazano katalog narzędzi możliwych do wykorzystania w obszarze edukacji;

c. ewaluacja udzielonego wsparcia z punktu widzenia rodzin pacjentów, specjalistów udzielających wsparcia, przeszkolonych przedstawicieli środowiska lokalnego oraz przedstawicieli jednostki, gdzie wdrażany był model;

d. stworzenie planu kontynuacji wsparcia – ewentualne korekty modelu przed jego wdrożeniem do codziennej praktyki instytucji, z uwzględnieniem wymogu zachowania trwałości projektu – działania w tym zakresie powinny mieć również charakter horyzontalny i być brane pod uwagę od początku realizacji grantu.

Szczegółowe etapy pracy
odnoszące się do powyższych działań:

Szczegółowe etapy pracy
odnoszące się do powyższych działań:

Etapy przed podpisaniem umowy – opracowanie PLANU WDRAŻANIA :

1.1 Przedstawienie przez Grantobiorcę potrzeb, jakie występują na terenie, na którym ma być wdrażana innowacja, oraz dostępności własnych zasobów, w tym kadrowych, osób z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami, przewidzianych w modelu w placówce.

1.2 Wybór osoby/osób psychoonkologa czy psychologa, przeprowadzających analizy potrzeb i świadczących wsparcie dla rodzin oraz innych użytkowników innowacji oraz edukatora szkolącego z „Modelu DOM” innych użytkowników innowacji.

1.3 Opracowanie etapów pracy w grancie ze wskazaniem konkretnych zadań i terminów do wykonania z uwzględnieniem powyżej opisanych działań – opracowanie i uzgodnienie zadań w podziale na etapy ze wskazaniem liczby godzin na wykonanie poszczególnych prac.

1.4 Oszacowanie wartości grantu – opracowanie budżetu określającego co najmniej rodzaj danego kosztu, jednostkę miary i cenę jednostkową.

Etapy pracy po podpisaniu umowy:

1.1 Podpisanie umowy/listu intencyjnego współpracy ze szpitalem.
1.2 Rekrutacja dzieci i rodzin do objęcia wsparciem (nie mniej niż 2 rodziny).
1.3 Opracowanie IPW (Indywidualny Plan Wsparcia) dla każdego dziecka/rodziny objętej opieką wsparciem-sytuacja i potrzeby są oceniane przez zespół opieki, który ustala indywidualny plan wsparcia dziecka/rodziny/pracy w środowisku szkolny/społecznym, w tym opracowuje wstępny harmonogram wizyt (jaka osoba, ile razy w tygodniu/miesiącu).

1.4 Realizacja IPW dla poszczególnych osób przez psychologa/ psychoonkologa / edukatora w tym wsparcie dziecka/rodziny/edukacja/inne sprawy wynikające z opracowanego planu.

1.5 Współpraca z innymi podmiotami -użytkownikami w tym:
a. instytucje/organizacje działające w obszarze wsparcia dzieci i rodziny, np. instytucje pomocy społecznej, takie jak np. Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
b. organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się zdrowiem, opieką nad rodziną, dziećmi, wsparciem rodzin w sytuacjach kryzysowych, w szczególności te współpracujące z placówkami medycznymi prowadzącymi leczenie onkologiczne dzieci;
c. placówki medyczne, np. szpitale z oddziałami onkologii dziecięcej, placówki medyczne prowadzące leczenie w miejscu zamieszkania dzieci chorych onkologicznie;
d. placówki zajmujące się pomocą psychologiczną, np. poradnie mające możliwości świadczenia nieodpłatnej pomocy psychologicznej.

1.6 Obligatoryjny udział w warsztatach i oferowanym wsparciu: warsztat inicjujący, warsztaty: wstępny, śródokresowy oraz końcowy, szkolenie z zakresu stosowania narzędzi w pracy psychologa oraz korzystania z indywidualnego wsparcia merytorycznego.

1.7 Monitoring realizacji indywidualnego planu wsparcia – regularny monitoring prowadzony jest przez zespół projektowy oraz w oparciu o informacje wynikające z konsultacji indywidualnych; konieczność ewentualnych modyfikacji IPW.

1.8 Udział w ewaluacji oraz przyjęcie rekomendacji i strategii wdrożenia zmiany w placówce.