Eksperci i edukatorzy

Prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz–Lewandowska

Prezes Fundacji Wspierania Zdrowia Dzieci i Młodzieży, lekarz specjalista chorób dzieci oraz onkologii i hematologii dziecięcej, wykładowca akademicki

Posiada ponad 20 – letnie doświadczenie w pracy szkoleniowej oraz edukacyjnej. Od ponad 25 lat związana jest zawodowo z Kliniką Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu, gdzie pełni funkcję lekarza kierującego oddziałem onkologiczno-hematologicznym oraz kierownika Poradni Onkologicznej Szpitala. Specjalista onkohematologii dziecięcej, pediatrii i laboratoryjnej genetyki medycznej. Autorka szeregu publikacji naukowych z dziedziny onkohematologii dziecięcej, pediatrii, genetyki człowieka i chorób zakaźnych. Współautorka Wielkopolskiego Programu Profilaktycznego w zakresie onkologii dziecięcej oraz projektu pn. Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej współfinansowanego z WRPO 2014+. Prezes Fundacji Wspierania Zdrowia Dzieci i Młodzieży. Konsultantka merytoryczna innowacji społecznej Model DOM oraz innowacji społecznej pn. ZŁAP-ka – Model wsparcia młodych osób po chorobie nowotworowej.

Joanna Kalińska

Wiceprezes Fundacji Wspierania Zdrowia Dzieci i Młodzieży

Współtwórczyni MODELU DOM. Certyfikowana trenerka i coach, od 12 lat prowadząca zajęcia, sesje coachingowe i doradcze. Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla pracowników edukacji, pomocy społecznej i personelu medycznego dotyczącego wspierania pediatrycznych pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin i otoczenia.

Beata Rogowska

Kierownik zespołu ds. wspierania rodziny

Absolwentka Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie na kierunku praca socjalna i resocjalizacja oraz pedagogika ogólna.

Od 2005 roku pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, od 2012 roku kierownik zespołu ds. wspierania rodziny.

Od 2010 roku jest członkiem komisji ds. orzekania o niepełnosprawności w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Więcborku jako pracownik socjalny.

Od 2017 roku pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim.

W ramach obowiązków służbowych nadzoruje pracę zespołu asystentów rodziny, do których należy wspieranie rodziny, która nie potrafi samodzielnie pokonywać trudności życiowych, zwłaszcza problemów opiekuńczo – wychowawczych. Zespół koncentruje się na działaniach zmierzających do usamodzielnienia i pozostawienia dziecka w rodzinie lub powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców. Współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny m.in. placówkami oświatowymi, sądami, Policją, kuratorami, organizacjami pozarządowymi, ochroną zdrowia i innymi. Równocześnie z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim realizuje od wielu lat projekty w ramach funduszy unijnych oraz programy rządowe. Skupiają się one na aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych oraz integracji środowiska lokalnego. Ponadto zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizując w pracy zawodowej programy osłonowe.

 

Ewa Gordziej – Niewczyk

Psycholog dziecięcy

Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: Psychologia, Specjalność: psychologia kliniczna. W latach 2020-2021 prowadziła szkolenia których celem było podniesienie wiedzy pracowników pomocy społecznej z zakresu psychoonkologii, pracy z rodziną dotkniętą chorobą onkologiczną, w szczególności rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a także przygotowanie pracowników instytucji pomocy społecznej oraz psychologów, pedagogów, terapeutów do właściwego z punktu widzenia psychologii komunikowania się z pacjentem i jego rodziną oraz lepszego rozwiązywania problemów w relacji pacjent – specjalista. Od 2006 roku prowadzi Prywatną Poradnie Psychologiczną w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, Regionalnej Sieci Tematycznej i Krajowej Sieci Tematycznej (w priorytecie VII i V) oraz Poznańskiego Klubu Trenera Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. współpracowała od 2018 roku przy realizacji projektu Wielkopolska Onkologia Dziecięca – w którym przygotowywała zakres merytoryczny oraz prowadziła szkolenia dla personelu medycznego oraz nauczycieli, psychologów, pedagogów.

 

Magdalena Szmyt

Psycholog

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna. Pełni rolę psychologa w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu gdzie prowadzi m.in. warsztaty psychologiczne dla młodzieży, interwencje kryzysowe, spotkania o charakterze terapeutycznym, warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia z zakresu umiejętności emocjonalno- społecznych. W latach 2012-2021 współpracowała jako psycholog w Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu gdzie zapewniała opiekę i wsparcie dzieci i młodzieży chorej onkologicznie oraz ich rodzin, diagnozę psychologiczną dziecka. Od marca 2018r. Pracuje w ramach programu Wielkopolska Onkologia Dziecięca- Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej z dziećmi oraz rodzinami na oddziale onkologii dziecięcej w Klinice Jonshera oraz jest autorem materiałów do szkolenia lekarzy w ramach projektu. Od 7 lat opiekuje się rodzinami z dzieckiem chorym na nowotwory w Szpitalu Klinicznym nr 5 Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Małgorzata Sokołowska

Prawnik

Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, tytuł radcy prawnego posiada od 2011 r, prowadzi własną kancelarie prawna. Od kilku lat zajmuje się głównie sprawami rodzinnymi. Tematyka spraw, które prowadzi jest bardzo rozbudowana. Oprócz spraw rozwodowych, są to sprawy o ponowne uregulowanie kontaktów z dziećmi czy alimentów po rozwodzie albo pomiędzy rozchodzącymi się partnerami, a także o podział majątku czy podwyższenie alimentów dla dorosłych dzieci, tematyka przemocy, w tym ekonomicznej i psychicznej, organizacja formalno – prawna zajmujących się leczeniem i wsparciem dla rodzin dzieci leczonych onkologicznie, opracowywanie dokumentów pod kątem zgodności z przepisami prawa w obszarze onkologii i ogólnych. Prowadzi kanał na YouTube „Mecenaska od Rodziny” i fanpage na Facebook o takiej samej nazwie. Pani Małgorzata Sokołowska posiada także doświadczenie w pracy szkoleniowca – od ponad 7 lat prowadzi warsztaty i szkolenia, w tym w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Monika Burchardt

Artysta plastyk, graficzka.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Od 4 lat współpracuje przy realizacji kampanii społecznych związanych ze zdrowiem dzieci młodzieży, autorka ilustracji w materiałach edukacyjnych związanych z onkologią dziecięcą, w tym Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej, innowacja społeczna Model DOM  oraz wszystkich materiałów edukacyjnych wydanych przez Fundację Wspierania Zdrowia Dzieci i Młodzieży. W pracy bazuję na ilustracjach autorskich, bez wykorzystywania powszechnie dostępnych grafik co ma wpływ na wysoką jakość pracy ale przede wszystkim na to, że rysunki są bardzo czytelne w swojej treści i stanowią uzupełnienie treści merytorycznej.

Dagmara Kmieciak

 

DGA S.A.

Łukasz Klimek

Koordynator projektu.

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach projektu „MODEL DOM– skalowanie innowacji społecznej” nadzoruje prace zespołu projektowego z ramienia DGA S.A.W sposób innowacyjny i skuteczny łączy doświadczenie społeczne i biznesowe poprzez tworzenie inicjatyw dotyczących współpracy biznesu, nauki i organizacji pozarządowych. Szczególnie bliskie są mu projekty nietuzinkowe, niejednokrotnie stanowiące pilotaże lub innowacje na skalę kraju. W ramach realizowanych przez DGA S.A. procesów inkubacyjnych i akceleracyjnych uczestniczy jako ekspert w ocenie innowacyjnych pomysłów i produktów. Ekspert w dziedzinie innowacji społecznych dedykowanych wsparciu osób zależnych, osób z niepełnosprawnościami. Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie finansowania projektów, doradztwa biznesowego, akceleracji i inkubacji. Twórca i koordynator kilkudziesięciu projektów doradczo-szkoleniowych.