FAQ –  Pytania i Odpowiedzi

Grantobiorcą może zostać podmiot funkcjonujący w systemie ochrony zdrowia, który zawarł kontrakt z NFZ na prowadzenie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży). Podmiot publiczny albo prywatny, inny niż Beneficjent lub Partner projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez Beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego. Podmiot, który jednocześnie wykorzystuje innowację w swojej działalności na rzecz Odbiorców innowacji , otwarty na nowe działania i charakteryzujący się otwartością na zmianę oraz systemowym podejściem do jej wprowadzenia.

Wartość wnioskowanego grantu nie może  przekroczyć 80 000 zł.

Odbiorcami innowacji są osoby, które w sposób bezpośredni skorzystają z innowacji. Grupa ta obejmuje rodziny, w których pojawiła się potrzeba opieki nad dziećmi wynikająca z choroby nowotworowej.

Szkolenia/warsztaty to w sumie:

 • 4 warsztaty. Każdy warsztat trwa średnio po 3 godziny w ciągu całego cyklu realizacji grantu/forma on line (spotkanie z ekspertami na platformie ZOOM)
 • Dodatkowo do wyboru jedno ze szkoleń trwające od 5 do 20 h (forma onlie lub stacjonarnie)

Dostępne szkolenia:

 • Racjonalna Terapia Zachowania (Rational Behavior Therapy – RBT)
 • Ataki paniki
 • Fobia i lęk napadowy
 • Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych
  nadużyć – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne
 • Koncepcja stworzona przez Judith Herman Złożonego Zespołu Stresu Pourazowego (DESNOS — Disorders of Extreme Stress Not Otherwise)
 • Integracyjna terapia osób po traumie – kurs podstawowy.
 • Mindfulness (uważność) i współczucie w psychoterapii. Praktyka i skuteczność
  interwencji (MBI)
 • Terapia młodzieży rozwijającej się w stronę osobowości chwiejnej emocjonalnie
 • Praca z realnym cierpieniem
 • Psychoonkologia metodą terapii schematów jest skuteczną metodą leczenia różnego rodzaju traum
 • Radzenie sobie ze stresem,
 • Dialog Motywujący

Oferta szkoleń skierowana jest wyłącznie do oddelegowanych do Projektu osób.

Katalog szkoleń nie jest katalogiem zamkniętym

TAK.
Grantobiorca zobowiązuje się do potwierdzenia faktu prowadzenia lub zakończenia leczenia onkologicznego w Szpitalu/Oddziale /Poradni specjalistycznej/poradni POZ lub innej placówce medycznej lub do podpisania umowy/porozumienia ze Szpitalem/Oddziałem/Poradnią Onkologii Dziecięcej w celu realizacji zadań w ramach Grantu. Jednym z założeń projektu jest współpraca z lekarzem prowadzącym w szpitalu/poradni gdzie dziecko podlega leczeniu lub okresowym kontrolom po przebytym leczeniu onkologicznym lub ze Szpitalem/Oddziałem Onkologii Dziecięcej w celu realizacji zadań w ramach Grantu

Forma wsparcia w oparciu o MODEL DOM po ustaniu finansowania z grantu zostaje w gestii Grantobiorcy – Ośrodka. Finansowanie działań realizowanych w Projekcie po jego zakończeniu ze środków NFZ nie jest podwójnym finansowaniem. Zatem mogą być one finansowane z NFZ o ile zostanie to zawarte w kontrakcie. Można przyjąć również, że zachowanie rezultatów będzie realizowane także komercyjnie, świadczyć to będzie o tym, że Model DOM został wdrożony w działania instytucji a źródła jego finansowania mogą być zróżnicowane, także z środków własnych.

Zachowanie trwałości nie jest oparte o ilość rodzin, które będą obejmowane wsparciem – liczba rodzin po ustaniu finansowania pozostaje w gestii Ośrodka. Nie ma wymogu aby w trakcie trwałości świadczyć wsparcie bez ograniczenia liczby rodzin, jeżeli okazałoby się, że jest tak duże zainteresowanie to będzie sygnał dla Ministerstwa Zdrowia, że model pracy z rodziną jest skuteczny.

Należy rozeznać środowisko lokalne, w tym celu można poinformować fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz dzieci z chorobą nowotworową o tym, że taki projekt będzie realizowany, te organizacje  mogą wskazać swoich podopiecznych co ułatwi nabór. Dysponujemy listą ośrodków onkologicznych oraz fundacji zajmujących się dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową, która zostanie Państwu przekazana. W niektórych Gminach działają również Rady ds. rodziny które mogą również pomóc.

Działalność Edukatora dotyczy środowiska otaczającego dziecko i rodzinę. Edukator w pierwszej kolejności powinien zadbać o środowisko lokalne, może to łączyć oczywiście z promowaniem samego Modelu DOM, jeżeli Grantobiorca uzna, że warto wyjść do innej grupy odbiorców – będzie to wartość dodana projektu

TAK. Nie zakładamy działań na oddziałach szpitalnych, choć nie jest ono wykluczone. Wsparcie może się rozpocząć jeszcze w szpitalu, w którym jest leczone dziecko a następnie towarzyszyć ze wsparciem w dalszych etapach. Wsparcie w szpitalu zapewnia personel szpitala, a w modelu DOM  wsparcie udzielane jest w środowisku domowym. Grantobiorcy prawnie nie mogą świadczyć usług na terenie szpitala, bo nie są jego pracownikami.

W ramach grantów można finansować wyłącznie koszty osobowe – wynagrodzenia dodatkowego personelu w ośrodkach I poziomu referencyjnego. Co do zasady, powinny być to koszty zaangażowania dodatkowego psychoonkologa czy psychologa, przeprowadzających analizy potrzeb i świadczących wsparcie dla rodzin oraz koszty wynagrodzenia edukatora szkolącego z „Modelu DOM” przedstawicieli środowiska lokalnego.

Grant dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 80.000zł od Państwa zależy ile pracowników i w jakim wymiarze będzie pracowało. Należy jedyne zmieścić się w maksymalnej kwocie. Forma zatrudnienia również jest dowolna.Nalżey oszacować zakres prac oraz czas konieczny do ich wykonania. Na tej podstawie tworzony jest budżet Grantu.

Zatrudnienie jest finansowane na okres od podpisania umowy do końca jej trwania nie dłużej niż do 31.08.2023 ( średni założony okres to około 9 miesięcy)

Nie ma formalnych wymagań dla osoby która miałaby zostać zatrudniona na to stanowisko. Powinna być to osoba która w ocenie Grantobiorcy ma potencjał do pełnienia tej roli, a jej doświadczenie może być uznane właściwe – w ramach dotychczasowego doświadczenia zawodowego i opinii wnioskodawcy. Z pewnością powinna ona mieć doświadczenie w edukowaniu, nie jest jednak ściśle określone jakie kryteria powinna spełniać.

Praca z radą pedagogiczną może zostać włączona praktycznie na każdym etapie realizacji projektu, w szczególności gdy planowany jest powrót dziecka do szkoły czy nauczanie indywidualne (dotyczy to także przedszkola). Psycholog powinien ten temat omówić z rodzicami/opiekunami, otrzymać ich zgodę a następnie skontaktować się z placówka edukacyjną i umówić się na spotkanie z dyrekcją, nauczycielami, szkolnym psychologiem lub pedagogiem i zaproponować działania edukacyjne dla grona pedagogicznego lub uczniów lub jednej i drugiej grupy (wersja optymalna). Jeżeli szkoła/przedszkole wiedzą o chorobie dziecka to zadaniem psychologa w Modelu DOM jest w tej sytuacji monitorowanie sytuacji i praca z dzieckiem, rodzicami/opiekunami.

Punktem wyjścia jest analiza sytuacji czy na oddziale jest psycholog, psychoonkolog i czy pracował z dzieckiem i jego rodzicami, jeżeli tak to przejmując rodzinę pod swoją opiekę może porozmawiać ze szpitalnym psychologiem, zebrać potrzebne informacje i objąć wsparciem rodzinę gdy ta wróci do domu. Jest tutaj wiele możliwości, trudno przewidzieć wszystkie przypadki. W zależności od sytuacji będziemy wspólnie znajdowali najlepsze rozwiązanie.

Ośrodek może się zawsze zwrócić bezpośrednio do placówki szpitalnej, lub do fundacji która współpracuje z oddziałem hematoonkologicznym z propozycją współpracy. Trudno przewidzieć jaki będzie odzew, ale są to najprostsze drogi dotarcia do rodzin, którym można zaproponować wsparcie. Warto jednakże spróbować porozmawiać z lekarzami prowadzącymi na takich oddziałach i zostawić im kontakt do ośrodka.

Grantodawca nie może zastępować działań Ośrodka (Grantobiorcy) w rekrutacji ponieważ jednym z celów Modelu DOM jest działalność oddolna instytucji oparta o diagnozę lokalną. Jednakże z uwagi na charakter projektu będzie aktywnie wspierać Państwa działania rekrutacyjne w miarę możliwości.