Wsparcie opiekunów
dzieci z chorobą
nowotworową

Wsparcie opiekunów
dzieci z chorobą
nowotworową

Granty dla Ośrodków Środowiskowej
Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej
dla Dzieci i Młodzieży

Dla Grantobiorców

Jeżeli reprezentujesz  Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży dowiedz się jak uzyskać grant na wsparcie rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej,

Więcej

Dla rodzin

Jeżeli reprezentujesz rodzinę dziecka w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać Ty i Twoi bliscy

Więcej

Ośrodki wsparcia

Jeżeli szukasz wsparcia dla rodziny dziecka w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej dowiedz się, które Ośrodki Środowiskowej i Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży udzielają wsparcia w ramach Modelu Dom

Więcej

Model DOM

kompleksowe wsparcie rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego z zachowaniem zgodności z modelem.

Model DOM koncentruje się na dostarczeniu opiekunom dzieci z chorobą nowotworową nowych narzędzi, które umożliwią wykorzystanie  zasobów własnej rodziny i najbliższego otoczenia w pracy z dzieckiem onkologicznym, a w  konsekwencji pomogą również dziecku. Głównym elementem jest wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości lokalnych pracowników instytucji pomocy społecznej, psychologów, pedagogów, terapeutów, partnerów społecznych oraz nauczycieli na temat możliwości i sposobów wspierania przez środowisko lokalne rodzin, które borykają się z tym problemem.

 

Więcej

Wsparcie

O wsparcie w ramach Projektu może aplikować podmiot funkcjonujący w systemie ochrony zdrowia, który zawarł kontrakt z NFZ na prowadzenie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży) i jednocześnie spełniający warunki:


a) wykorzystuje innowację w swojej działalności na rzecz Odbiorców innowacji ,który jest otwarty na nowe działania i charakteryzują się otwartością na zmianę oraz systemowym podejściem do jej wprowadzenia.


b) Posiada na terenie terytorium będącym obszarem jego działania pod opieką (w momencie składania wniosku o przyznanie grantu) co najmniej dwie rodziny z dzieckiem chorym onkologicznie lub zidentyfikował (w momencie składania wniosku o przyznanie grantu) co najmniej dwóch takich rodzin, które mogłyby zostać objęte wsparciem.

Poznaj naszych ekspertów

Poznaj wszytkich ekspertów

„MODEL DOM– skalowanie innowacji społecznej” jest wdrażany na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Oś IV Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Materiały edukacyjne do pobrania

Zapoznaj się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez autorów innowacji

Przygotowanie dziecka i rodziny do pobytu w szpitalu.

Pobierz

Następstwa leczenia choroby onkologicznej

Pobierz

Dlaczego moje dziecko ma nowotwór?

Pobierz
Zobacz wszytkie materiały edukacyjne