Polityka prywatności / RODO

DGA działając etycznie szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w naszej Spółce.
Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest DGA S.A.
DGA przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikują cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa czas retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są zwykle:

 • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z DGA, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią(Art. 6 ust. 1 lit. f),
 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.
DGA analizując zagrożenia jakie występują zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji wdrożył adekwatne zabezpieczenia zarówno techniczne jak i organizacyjne mające na celu ochronę Państwa danych osobowych.
Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej iod@dga.pl.
Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako Rozporządzenie), uprzejmie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000060682, NIP: 7811010013, z kapitałem zakładowym w wysokości 9.042.232 zł (dalej jako Administrator lub Spółka).
We wszelkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować ze Spółką listownie na wskazany powyżej adres jej siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:iod@dga.pl.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia umowy i jej realizacji, a podstawą prawną przetwarzania ich przetwarzania jest RODO Art. 6, ust. 1, lit. b).
 • zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami a podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Art. 6, ust. 1 lit. f) RODO
 • windykacji należności a podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Art. 6, ust. 1 lit. f) RODO
 • spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości a podstawą prawną ich przetwarzania jest Art. ust. 1, lit. c) RODO.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: współpracy pomiędzy DGA a Państwem, przedawnienia roszczeń z niej wynikających zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz trwania obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:

 • Dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT;
 • Współpracownikom Spółki oraz kancelariom prawnym;
 • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;
 • Uprawnionym podmiotom na ich uzasadniony wniosek.

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.

Podanie przez państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z DGA.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, jak również nie będzie wobec Państwa stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.